WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW ZAKONU

W dniu 23 maja br. w siedzibie Konsulatu Albanii przy ul. Gdańskiej107 w Łodzi odbyło się Walne Zebranie członków Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu dr Paweł Michalak, bardzo serdecznie witając przybyłych na obrady Damy i Kawalerów Zakonu. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych w przeprowadzonym głosowaniu na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Krzysztofa Stępniewicza a na Protokólanta Wiesławę Czyżykowską. Powołane zostały również:  Komisja Mandatowa, Komisja Uchwał i Wniosków oraz dokonano wyboru członków do Komisji Skrutacyjnej. W obradach jako pierwszy zabrał głos Prezes Zarządu dr Paweł Michalak, który w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zakonu za rok 2022. Zapoznał uczestników z wielozakresową działalnością charytatywną członków Zakonu, skierowaną przede wszystkim do osób samotnych, chorych, dzieci potrzebujących pomocy, hospicjów jak również placówek kulturalno-oświatowych. Do tradycji Zakonu należy organizowanie spotkań gwiazkowych  dla dzieci, podczas których są one obdarowywane paczkami przez św. Mikołaja ( w minionym roku przygotowano 365 paczek). Zorganizowano również imprezy z okazji Dnia Dziecka w kilkunastu szkołach i domach dziecka. Nie sposób wymienić wszystkich dokonań w roku 2022 z którymi zapoznano członków Zakonu. Ich ilość zrobiła na uczestnikach ogromne wrażenie. Po wystąpieniu Prezesa Zarządu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Onak-Mirowska złożyła sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium. W kolejnym sprawozdaniu Przewodniczący Sądu Honorowego Krzysztof Stępniewicz  podkreślił, że prace związane z udzieleniem pomocy prawnej należało uznać jako niezwykle pozytywne. Efektem było  brak wpływu spraw spornych, które wymagały rozpatrzenia. Po złożeniu wszystkich wymaganych sprawozdań, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących, tym samym absolutorium udzielone zostało jednogłośnie. Ważnym punktem programu obrad był wybór właz do następnej 4-letniej kadencji Zarządu. Po zgłoszeniu kandydatur jednogłośnie przyjęto wniosek o zamknięcie listy. W trakcie przygotowywania  kart do głosowania rozpoczęła się dyskusja i wolne wnioski. Ryszard Jurkowski poinformował zebranych o poczynionych ustaleniach dot. pielgrzymki i Inwestytury w roku 2023, które odbędą się na Jasnej Górze w dniu 7 października br.  Małgorzata Stępniewicz poinformowała zebranych, że dzięki hojności Dam i Kawalerów na ręce ks. Wiesława Kamińskiego przekazana zostanie zebrana podczas trwających obrad kwota, przeznaczona na organizację „Dni Dzieciaka” dla dzieci głuchoniemych i z „Zespołem Downa”. Dzięki wystąpieniu Krzysztofa Stępniewicza mieliśmy okazję dowiedzieć się, że w naszym gronie mamy osobę uhonorowaną godnością „Człowieka Sukcesu”. Został nim nasz Kawaler prof. Zbigniew Dudkiewicz, wybitny specjalista chirurgii  ręki i stopy, który podzielił się z nami swoimi przeżyciami, związanymi z otrzymanym wyróżnieniem. Małgorzata Mackiewicz w swoim wystąpieniu zapoznała uczestników o trwających aktualnie pracach nad tworzeniem nowej strony internetowej Zakonu. Omówiła w sposób bardzo szczegółowy zasady jej funkcjonowania jak i finansowania. Po zakończeniu dyskusji Członkowie Komisji Skrutacyjnej po rozdaniu kart do głosowania i oddaniu ich do urny wyborczej przez wszystkich uczestników, przystąpiła do liczenia głosów. Przedstawione zostały wyniki głosowania oraz ogłoszono skład nowo wybranego Zarządu, który ukazał się na stronie internetowej Zakonu ( zakonswietegojerzego.pl ) Oficjalna część zebrania zakończyła się poczęstunkiem. Z pięknie odrestaurowanych sal dawnego Pałacu Ślubów uczestnicy przenieśli się na teren ogrodu. W otoczeniu przyrody i przy pięknej pogodzie, Damy i  Kawalerowie w przyjaznej  atmosferze wspólnie spędzali czas na rozmowach, dyskusjach i planach na przyszłość.

 

Autor:   Małgorzata Mackiewicz

Zdjęcia: uczestnicy obrad

 

Udostępnij post w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
LinkedIn