WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZAKONU RYCERSKIEGO św. JERZEGO MĘCZENNIKA - Zakon św. Jerzego
54194
post-template-default,single,single-post,postid-54194,single-format-standard,edgt-core-1.1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.8.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZAKONU RYCERSKIEGO św. JERZEGO MĘCZENNIKA

W dniu 25 maja 2022 r. o godz.17 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Witając zebranych na sali członków Zakonu, posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Paweł Michalak. Na wstępie podkreślił, że pomimo trudnego czasu z uwagi na pandemię, dzięki ogromnemu zaangażowniu i ofiarności członków Zakonu można było zrealizować cele statutowe. Przystapiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym został Krzysztof Stępniewicz, wybrany przez uczestników jednogłośnie. W dalszej kolejności nastąpił wbór protokólantki. Jednogłośnie zatwierdzona została kandydatura Wiesławy Czyżykowskiej. Powołana została również Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Marek Czajkowski oraz ś.p. Jerzy Jachimek. Wybrano również Komisję Uchwał  i Wniosków w osobach Małgorzaty Mackiewicz i Ryszarda Marcinkowskiego. Skład personalny obu komisji został zatwierdzony przez wszystkich zebranych na sali  jednogłośnie, po uprzednim wyrażeniu przez kandydatów zgody na pełnienie tych funkcji. Po dokonaniu czynności formalnych, przystapiono do zapoznania uczestników Walnego Zebrania z działalnością Zakonu w roku 2021.W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył jej członek Adam Gabara. Obecni na sali uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem dokonań Zakonu w okresie sprawozdawczym, pomimo tak trudnego czasu. W dalszej kolejności przedstawiona została działalność Sądu Honorowego, z którą zapoznał zebranych jej przewodniczący Krzysztof Stępniewicz. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono  do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że absolatorium dla Zarządu udzielone zostało jednogłośnie. W swoim wystapieniu Kanclerz Zakonu Małgorzata  Stępniewicz poinformowała zebranych, że z uwagi na zły stan zdrowia, rezygnację z pełnionej funkcji vice przewodniczącego Zarządu złożył Bernard Cegliński. W związkun z powyższym Przewodniczący Zebrania zarządził wybory uzupełniające. Kandydaturę na objęcie tej funkcji przez Ryszarda Jurkowskiego zgłosił Prezes Zarządu. Uzasadniając wybór Paweł Michalak zapoznał zebranych z działalnością kandydata, jego ogromnym zaangażowaniu w działalność Zakonu i organizację Pielgrzymki na Jasną Górę jak i szeroko prowadzoną działalność charytartywną. Po dokonaniu głosowania i przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Zebrania ogłosił wybranie wszystkimi głosami uczestników na członka Zarządu Ryszarda Jurkowskiego. Bardzo wzruszającym momentem Walnego Zebrania była okazja do złożenia podziękowań osobom, które w szczególny sposób są zaangażowane i szczodrze wspierają działalność Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. Wyróżnienia w postaci przepięknie oprawionego emblematu Stowarzyszenia wręczyli wyróżnionym Wielki Prior Paweł Michalak oraz Wielka Kanclerz Małgorzata Stępniewicz. W swoich wystapieniach wyróżnieni nie kryli swojego wzruszenia i dziękując deklarowali dalszą aktywną działalność na rzecz Zakonu. Ta uroczystość pozwoliła Damom i Rycerzom Zakonu usłyszeć o wielkich sercach wyróżnionych, ich charytatywnej działalności oraz niesieniu pomocy tym, którzy jej  potrzebują w różnych okolicznościach życia. W sprawach różnych wrócono do tematu zgłaszanego przez Bogusława Szuberta i Małgorzatę Mackiewicz podejmowania różnych działań, integrujących członków naszego Zakonu. Podano przykład początków takiej działalności, jakim była zorganizowana przez wnioskodawców wycieczka do Łodzi grona kobiet z Warszawy pod przywodnictwem Małgorzaty Mackiewicz. Przepiękne spotkanie dzięki niesamowitej wiedzy i urokowi jej przewodnika Bogusława Szuberta przerodziło się w niezapomnianą do dziś wycieczkę po Łodzi i jej zabytkach. Wśród głosów zabranych w dyskusji, sporo pozytywnych emocji wywołało wystąpienie Krzysztofa Stępniewicza, który nawiązał do swojej wypowiedzi sprzed roku w sprawie potrzeby i możliwości utworzenia w Łodzi elitarnej szkoły wojskowej  na poziomie wykształcenia średniego. Brak konkretnych działań ze strony wojskowych sprawia, że ta idea nie zostala zrealizowana. Nie oznacza to jednak, że ze strony Zakonu nadal nie będą czynione starania na jej sfinalizowanie. Oficjalna część Walnego Zebrania zakończyła się poczęstunkiem w postaci smacznych dań i deserów, podczas którego w przyjaznej atmosferze członkom Zakonu upływał czas na wspólnych rozmowach, dyskusjacvh i wymianie poglądów.

 

 

Tekst:  Małgorzata Mackiewicz
Foto:   Teresa Łęcka